ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  1/  Ông Nguyễn Phúc Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị

  2/  Ông Nguyễn Ngọc An - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

  3/  Ông Phạm Trung Lâm -  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

  4/  Ông Trần Ngọc Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị

  5/ Ông Huỳnh Quang GiàuThành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT

  1/  Ông Phạm Hoàng Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát

  2/  Ông Lê Quang Liêm - Thành viên Ban Kiểm soát

  3/  Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

  1/  Ông Nguyễn Ngọc An - Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

  2/ Ông Nguyễn Đăng Phú - Phó Tổng Giám đốc

  3/ Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc

  4/ Ông Phan Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc

 

Quay lại