VISSAN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 11/04/2018, Công ty VISSAN đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị 272. Đại hội có sự tham dự của Ông Trương Văn Rón – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn; bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán; bà Phạm Thị Thanh Tâm – đại diện Tập đoàn MASAN; ông Lê Tiệp – Đại diện Công ty CJ, ông Võ Thái Hòa – Đại diện Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý công ty VISSAN và toàn thể quý cổ đông.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Đồng thời, Đại hội cũng thông qua các nội dung như sau: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2018 và tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018; Quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, thư ký hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Giao dịch giữa công ty VISSAN với các bên có liên quan; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề công ty; Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.

Theo đó, kết quả hoạt động năm 2017, VISSAN đạt tổng doanh thu 3.899 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 165,7 tỷ đồng. Trong năm 2018, công ty đặt kế hoạch doanh thu là 4.600 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ năm trước); lợi nhuận trước thuế là 179 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 5%. Đại hội cũng đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, đồng thời bầu cử bà Phạm Thị Thanh Tâm vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì I (2016 – 2020).

Quay lại